Twórczość

Arteterapeutyczne działania są ważnym elementem diagnostycznym i leczniczym w naszych placówkach.
Każde działanie sztuki i każda technika artystycznego wyrazu, będąca narzędziem naszych działań psychologicznych,  prowadzi do terapeutycznej zmiany w zakresie zachowań,  postaw oraz rozwoju kompetencji emocjonalnych; wpływa na rozwój osobowości i zapobiega pogłębianiu się stanów chorobowych.

Prowadzona w Środowiskowym Domu Samopomocy terapia przy udziale rysunku i innych sztuk plastycznych  jest sposobem zachęcania uczestników do pełniejszego i swobodniejszego wyrażania siebie.

Nasze działania arteterapeutyczne odbywają się w formie psychorysunku oraz warsztatów plastycznych. Grupa uczestników tworzy prace na zadany temat bądź na temat dowolny, wybrany przez uczestnika w zależności od jego potrzeby wyrażenia przeżywanych uczuć i emocji.

Wykorzystujemy takie techniki jak malarstwo, rysunek i grafika; metodą swobodnej ekspresji oraz dowolności i spontaniczności kolorów. Zachęcamy uczestników do narysowania, namalowania lub naszkicowania tematu w taki sposób, w jaki każda osoba indywidualnie go czuje. Nie jest naszym celem stworzenie pięknego dzieła lecz wyrażenia w nim czegoś osobistego, nacechowanego osobowością autora. Dlatego dobór techniki plastycznej oraz sposób jej wykonania ma znaczący wpływ na ostateczny kształt dzieła. Ołówek czy farba oraz siła i intensywność nakładania konturów i barw jest zawsze odzwierciedleniem osobistych przeżyć i stanu emocjonalnego autora.

Wykonywane prace niejako dokumentują emocjonalną codzienność autora, odkrywając kierunek jego  rozwoju oraz jego umiejętności odnajdywania się i radzenia sobie w różnych sytuacjach. Odzwierciedlają także problemy i negatywne emocje stając się tym samym alternatywną metodą wyładowywania frustracji, agresji i strachu.

Poprzez symboliczny wyraz wewnętrznego świata zachęcamy uczestników zajęć do ujawniania swoich uczuć, pragnień, przeżyć, doświadczeń, problemów i lęków .  Przerzucenie ich na obraz, powoduje  uprzedmiotowienie ich w artystycznym wytworze, co przejawia się  psychicznym uspokojeniem i wyciszeniem. Poznawanie własnych sposobów przeżywania to również lepsze zrozumienie siebie, akceptowanie siebie, dystansowanie się do swoich przeżyć i doznań, zmiana punktu widzenia swoich problemów oraz  świadomość motywów własnych działań.

W atmosferze wsparcia i akceptacji naszych zajęć poszerzamy także umiejętności społeczne naszych uczestników. Interakcje między uczestnikami zajęć są narzędziem służącym dokonywaniu zmian, sprzyjają przeżywaniu korygujących doznań emocjonalnych i pomagają w rozwijaniu nowej perspektywy.

Podsumowując kolejne etapy pracy plastycznej organizujemy wystawy prac naszych  uczestników. Odbywają się one w naszej placówce, gdzie zapraszamy do oglądania osoby z zewnątrz, jak i w Domach Kultury, Urzędach Dzielnicy i innych miejscach Warszawy.

Prezentowanie  prac na wystawach, to dla wielu jedyna forma komunikacji z otoczeniem. Forma, która pozwala opowiedzieć o sobie w bezpiecznych warunkach, gdzie punktem zainteresowania jest dzieło a nie  sam jego autor.

 Arteterapia w formie malarskiej opowieści, staje się zatem drogą prowadzącą do lepszego zrozumienia autora oraz zwiększenia jego poczucia  wartości i godności.

Skip to content