ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

O NAS

O NAS

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Grochowskiej 259A to działający pod patronatem Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki Nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi ośrodek dzienny dla dorosłych osób chorujących psychicznie. Naszą misją jest udzielanie wsparcia osobom dotkniętym chorobą psychiczną i ich rodzinom, pomoc w powrocie do równowagi psychicznej oraz umocnienie umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu poprzez tworzenie okazji do większej aktywności i integracji społecznej

NASZE CELE

NASZE CELE

·podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia

·udzielanie wsparcia psychicznego i pomocy w sytuacjach kryzysowych

·wychodzenie z izolacji społecznej

·odbudowa więzi społecznych

·zapobieganie nawrotom choroby psychicznej

·wspieranie grup samopomocowych

·zwiększenie aktywności życiowej

·stymulowanie osobistego rozwoju poprzez rozwój zainteresowań

·promowanie twórczości artystycznej (plastycznej, literackiej, teatralnej)

·współpraca z rodzinami, poradnictwo, wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu

realizujemy cele poprzez

realizujemy cele poprzez

Trening budżetowy ma na celu naukę gospodarowania pieniędzmi, racjonalnego dzielenia kwoty na poszczególne wydatki oraz uczenie regularności i odpowiedzialności w uiszczaniu opłat. 

Trening kulinarny pozwala uczestnikom opanować podstawowe umiejętności przygotowywania posiłków zarówno tych prostych jak i tych bardziej złożonych, estetyki przygotowania potraw i spożywania. 

Trening higieniczny dotyczy estetyki wyglądu, zasad utrzymania w czystości swojego ciała jak również otoczenia i przestrzeni wokół siebie. 

Trening umiejętności praktycznych uczy korzystania z najbardziej potrzebnych sprzętów gospodarstwa domowego. Uczestnicy poznają zastosowanie i sposób obsługi tych urządzeń. 

Trening zdrowego stylu życia ma na celu promowanie zdrowego odżywiania się, aktywności fizycznej oraz higieny psychicznej.

Kolejnym ważnym celem działań terapeutycznych jest poprawa funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie relacji interpersonalnych oraz zachowań i reakcji w sytuacjach konfliktowych, trudnych i stresujących. Treningi te pomagają poznawać różnice indywidualne w sposobie reagowania na różne bodźce, poznawać emocje i rozumieć je. Uczestnicy zajęć uczą się odnajdywania źródła ich powstawania, panowania nad nimi i konstruktywnego, dostosowanego do sytuacji reagowania.  

Trening komunikacji kształtuje umiejętności właściwego wyrażania siebie z zachowaniem odrębności, prywatności i szacunku wobec siebie i innych. Zajęcia te poprzez ćwiczenia w grupie poszerzają zakres dotychczasowych umiejętności uczestników ukazując różne formy komunikowania się, co w znacznym stopniu zostało zubożone przez chorobę. 

Trening rozwiązywania problemów pozwala uczestnikom omawiać trudne, problemowe sytuacje dnia codziennego jak i te bardziej kryzysowe. W atmosferze zrozumienia uczestnicy dzielą się przeżyciami z podobnych sytuacji, co ułatwia znalezienie rozwiązania, daje poczucie akceptacji, przynosi ulgę, pozwala optymistycznie spojrzeć na przyszłość i zwiększa poczucie własnej wartości. 

Grupa wsparcia  pokazuje uczestnikom jak różne wydarzenia wpływają na nas, jak należy rozumieć różne sytuacje dnia codziennego  i co nasze reakcje powodują w innych osobach. Uczą jaką siłę mają emocje w konfliktowych sytuacjach i jak konstruktywnie je rozładowywać bez negatywnego wpływu na otoczenie. 

Trening umiejętności społecznych pomaga w nabyciu uczestnikom    szerokiego wachlarza umiejętności przydatnych w kontaktach społecznych. Zajęcia doskonalą  m.in. poznanie samego siebie, dostrzeganie potrzebwłaściwe patrzenie na różnice w poglądach, bycie dobrym obserwatorem, mówienie w sposób rzeczowy, okazywanie szacunku drugiej osobie, unikanie ocen, krytyki oraz nabywanie umiejętności przyznawania się do błędu. Kształtują postawę asertywną, zwiększają motywację. 

Uczestnictwo w takich zajęciach jak arteterapia, kółko Eureka, klub filmowy, warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne, muzykoterapia, relaksacja, biblioterapia  korzystnie wpływa na rozwijanie zainteresowań, zwiększa aktywność, pobudza do działania, zaciekawia, obniża lęk, relaksuje. Zajęcia dają możliwość poznania swoich umiejętności i predyspozycji otwierając tym samym na nowe możliwości.

W  Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone są także spotkania indywidualne dostosowane do potrzeb i charakteru choroby uczestnika.

Poradnictwo psychologiczne obejmuje działania wspierające   daną osobę w procesie leczenia, utrzymania regularności leczenia, pomocy w utrzymaniu systematyczności wizyt lekarskich, wspomagania w radzeniu sobie z objawami choroby, rozpoznawania objawów zwiastunowych, interweniowania w sytuacji pogorszenia stanu psychicznego oraz objęcia pomocą w sytuacjach kryzysowych.

Wykorzystujemy takie techniki jak malarstwo, rysunek i grafika; metodą swobodnej ekspresji oraz dowolności i spontaniczności kolorów. Zachęcamy uczestników do narysowania, namalowania lub naszkicowania tematu w taki sposób, w jaki każda osoba indywidualnie go czuje. Nie jest naszym celem stworzenie pięknego dzieła lecz wyrażenia w nim czegoś osobistego, nacechowanego osobowością autora. Dlatego dobór techniki plastycznej oraz sposób jej wykonania ma znaczący wpływ na ostateczny kształt dzieła. Ołówek czy farba oraz siła i intensywność nakładania konturów i barw jest zawsze odzwierciedleniem osobistych przeżyć i stanu emocjonalnego autora.

W sytuacji potrzeby skorzystania przez uczestników z niezbędnych świadczeń zdrowotnych takich jak Poradnia Zdrowia Psychicznego, Zespół Leczenia Środowiskowego, Poradnia Rejonowa, Poradnie Specjalistyczne, udzielamy informacji na temat możliwości skorzystania z pomocy, na temat miejsca i godzin przyjmowania w danej placówce, pomagamy w zarejestrowaniu się oraz umówieniu wymaganej wizyty.

Podopieczni mają również możliwość samodzielnego sprawdzenia tych informacji i zarejestrowania się dzięki dostępności w placówce do komputera i internetu.

 

W Środowiskowym Domu Samopomocy terapię ruchową realizujemy poprzez prowadzenie gimnastyki, spacerów do parku, zoo, Ogrodu Botanicznego oraz organizowanie jedno bądź kilku dniowych wycieczek wyjazdowych, zapewniając podczas nich uczestnikom dużo czasu spędzonego na świeżym powietrzu w formie gier zespołowych, ćwiczeń gimnastycznych oraz wychodzenia na szlaki turystyczne.

Wyżywienie oferowane uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy odbywa się w ramach treningów kulinarnych. Podopieczni dokonują zakupów artykułów spożywczych, przygotowują z nich potrawy i wspólnie spożywają jako dwa posiłki dziennie – śniadaniowy i obiadowy.

Środowiskowy Dom Samopomocy realizując program aktywizująco – wspierający w formie zajęć terapeutycznych, wpływa na wzrost poziomu kompetencji społecznych uczestniczących w nim osób. Doskonali umiejętności komunikacyjne, zwiększa krytycyzm chorobowy i wgląd w swój charakter choroby oraz proces leczenia, co zwiększa szanse na podjęcie zatrudnienia czy dalszego rozwoju oraz nauki zawodu.

Dzięki dostępności w ŚDS do komputera i internetu, uczestnicy mają możliwość dotarcia do dużej ilości informacji, sprawdzać warunki dalszej nauki oraz przeglądać oferty pracy.

Środowiskowy Dom Samopomocy zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00.

ul.Grochowska 259A

Projekt zleciło m.st. Warszawa

sfinansował Wojewoda Mazowiecki

Warszawa_znak_RGB_kolorowy_Praga_Poludnie
Skip to content