Deklaracja dostępności

Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://wtplio.org.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-17.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-03.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie nie zamieszczamy formularza kontaktowego. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe znajdują się w zakładce „Kontakt z nami”.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej. Oceniliśmy to na podstawie Analizy kosztów dostępności cyfrowej funkcji wirtualnego spaceru.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-02.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Mosakowska, adres poczty elektronicznej wtplio@firma.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 810 92 87. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Grochowskiej 259A

 1. Wejście do placówki jest bezpośrednio z ulicy, z poziomu gruntu, nie jest potrzebny podjazd.
 2. Placówka znajduje się na dwóch kondygnacjach. W budynku nie ma windy. Bariera architektoniczna jest zniwelowana dzięki elektrycznemu schodołazowi LG 2020.
 3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na piętrze. Toaleta jest wyposażona w miskę ustępową, umywalkę i prysznic dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 4. Szerokość drzwi wejściowych i wewnętrznych wynosi 90 cm.
 5. W okolicy budynku placówki znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Środowiskowy Dom Samopomocy Filia Nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 54

 1. Wejście do placówki jest bezpośrednio z ulicy, znajduje się na wysokości jednego stopnia z możliwością dostawienia przenośnej rampy znajdującej się w placówce.
 2. Placówka znajduje się na dwóch kondygnacjach. W budynku nie ma windy. Bariera architektoniczna jest zniwelowana dzięki elektrycznemu schodołazowi KSP Italia Yack N910.
 3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze. Toaleta jest wyposażona w miskę ustępową, umywalkę i prysznic dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 4. Szerokość drzwi wejściowych i wewnętrznych wynosi 90 cm.
 5. W okolicy budynku placówki znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe oraz miejsca parkingowe znajdujące się w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność do tłumacza języka migowego

 1. Dla osób posługujących się polskim językiem migowym, po uprzednim zgłoszeniu potrzeby kontaktu z tłumaczem z jednodniowym wyprzedzeniem, istnieje możliwość korzystania z tłumacza języka migowego online poprzez aplikację.
 2. Placówka posiada przenośną pętlę indukcyjną.
 3. Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi dysponuje tłumaczem-przewodnikiem osób głuchoniewidomych.
 4. W przypadku specjalnych wymagań osoby z niepełnosprawnością Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność placówki.
Skip to content